ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 584

 วิสัยทัศน์โรงเรียนสตรีปากพนัง ปี 2560 -2564 

โรงเรียนสตรีปากพนังมุ่งจัดการเรียนการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกระบวนการบรอหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน