ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 864

 

นางจิราพร รัตนกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง

 

 

นางกัญญารัตน์ สาระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายบุญธรรม เมียนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายนิกร แสนเดช

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเฉลิม เรืองอร่าม

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

นายสมพงศ์ จงจิตร

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน