ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 1507

pngtree shout background scientific data collection source of data collected png image 3840306

ด้วยระเบียบกระทรงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน..2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม.. 2563 ให้นักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังปฏิบัติการไว้ทรงผมของนักเรียนมาตามเนื้อหาตามในระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการมาในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 หากนักเรียนมีข้อสงสัยให้สอบถามกับครูที่ปรึกษาประจำชั้นของนักเรียน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ