ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

KWUT1966
[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย] ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากงานวิชาการมัธยมศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

KWUT1851

[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศิลปะ] ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากงานวิชาการมัธยมศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

KWUT1918

[กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์] ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากงานวิชาการมัธยมศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

มอบเกียรติบัตรวิทยาศาสตร์ ๑๙๑๑๑๕ 0021
[กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากงานวิชาการมัธยมศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา