.

ประกาศรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2557 รอบ 2

ด้วยโรงเรียนสตรีปากพนัง  จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2   จึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อดังนี้

เอกสารเพิ่มเติม  [ประกาศรับสมัคร ม.1 ม.4 รอบ 2]

 

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ด้วยโรงเรียนสตรีปากพนัง  ดำเนินการสอบเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557   เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้

เอกสารเพิ่มเติม  [ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง]  [ผลการสอบ]  

 

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ด้วยโรงเรียนสตรีปากพนัง  ดำเนินการสอบเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557   เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้

เอกสารเพิ่มเติม  [ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง]  [ผลการสอบ]  

 

ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2557

ด้วยโรงเรียนสตรีปากพนัง  จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557   จึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อดังนี้

เอกสารเพิ่มเติม  [ประกาศรับสมัคร ม.1 ม.4]  [ใบสมัคร ม.1]  [ใบสมัคร ม.4]  [ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ]  [ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ]

 

รายงานประจำปีสถานศึกษา 2555

รายงานประจำปีสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามแผนกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานต่อไป 

เอกสารเพิ่มเติม [ ปก ]  [ คำนำ ]  [ สารบัญ ]  [ รายงาน ]  [ ผู้จัดทำ ]

 

Subscribe to Satri Pakphanang School RSS